relax moss
relax moss
Mióta emlékeim vannak vonzanak a természet dolgai, a pillanat megélése, a tudat tiszta természetében való időzés, meditáció. Évekig díszkertek, magánkertek professzionális karbantartásában dolgoztam, ami gyarapította a természettel kapcsolatos ismereteimet, de egyúttal kicsit el is távolított a korábbi élményektől. A bensőségesebb viszonyhoz akkor kezdetem visszatalálni, amikor -először saját örömömre- a virágok, növények formavilágát tanulmányoztam, ikebana virágkompozíciókat komponáltam.
A nyugati ember használni akarja a növényeket, mikor a szobájába viszi őket, akkor is csak díszítő funkciót betöltő dologként tekint rájuk. Érzi az igényt a növény közelségére, mégis külső marad számára, mint bármilyen tárgy aminek esztétikai haszna van. A keleti szemlélettel megformált növényi kompozíció ezzel szemben olyan történeteket mesél, amiket nem lehet külső szemlélőként felfogni, csak úgy ha magunk is részeivé válunk. Ez nem egy rejtvény, amit értelemmel kell megfejteni, hanem olyan mély esztétikai benyomás, ami élményszerûen mond valamit rólunk, a világról.
Családi manufaktúránk ebben a szellemben próbál tevékenykedni. Szabadon értelmezve a növények mai belső terekben betöltött helyét és szerepét, olyan zöld felületeket igyekszünk létrehozni amelyek azon túl, hogy kellemes látványt nyújtanak, az ott tartózkodók hangulati felfrissülését, kiegyensúlyozottságát, esetleg belső épülését is szolgálják.

Szöllősi M. Levente
moha kézmûves
Szöllősi Miklós Levente
+36 70 416 7930


©  RelaxMoss 2024.
Minden jog fenntartva.
honlap: raguta

Adatvédelmi Tájékoztató

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a relaxmoss.hu weboldal felhasználói által, az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetője által kezelt adatokra vonatkozó elveket és szabályokat bemutassa.

A weboldal üzemeltetője (továbbiakban: Adatkezelő):
név: Szöllősi Miklós Levente
cím: 8612 Nyim, Öreghegy 14.
adószám: 8458342936
tel.: +36 70 416 7930
e-mail: info@relaxmoss.hu


Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különös tekintettel a következőkre:
· Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR).
· Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info.tv.).

A tájékoztatóban használt kifejezések az Info.tv. értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értendők.

ADATKEZELÉSEK:
• KAPCSOLATFELVÉTELI ŰRLAP:
(A weblap kapcsoltfelvétel, kapcsolattartás érdekében levélküldő űrlapot használ.)
A személyes adatok kezelője: Adatkezelő.
Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az űrlapot használó személy előzetes hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok köre: név; e-mail cím; telefonszám (opcionális).
Az adatkezelés időtartama: határozatlan ideig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
Adatfeldolgozó igénybevétele: nem történik adattovábbítás.
Az érintett jogai:
· kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
· kérelmezheti azok helyesbítését,
· kérelmezheti azok törlését,
· kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását,
· tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
· gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát, vagyis jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

• COOKIE (SÜTI) KEZELÉS:
(A weblap megfelelő működése és statisztikai adatok gyűjtése érdekében cookie-ket (sütiket) használ.)
Az adatkezelés célja: a felhasználók munkamenetének nyomon követése, webanalitikai mérések.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.
Az adatkezelés időtartama: maximum 90 nap.
Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk: A cookie-ket (sütiket) a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, ill. letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A relaxmoss.hu weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyekre a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak, bővebben....

Jogorvoslati lehetőségek:
Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez fordulhat, vagy panaszt tehet a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál,
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
+36 1 3911 400,
ugyfelszolgalat@naih.hu,
www.naih.hu.